Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky účasti na kurzech

Lyžařské a snowboardové školy Klínovec, z.s.

s kontaktní adresou: Ing. Karel Kult, Kamenný vrch 5274, 430 04 Chomutov

I. Smluvní vztah

Lyžařská a snowboardová škola Klínovec, z.s. (dále jen VLŠ) zajišťuje jednotlivcům účast na pořádaných kurzech lyžování a snowboardu na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně a čitelně vyplněná (včetně nástupního místa) přihláška:
o    přihláška podaná elektronicky
o    objednávka organizace opatřená razítkem, podpisem osoby oprávněné jednat jménem organizace, adresou organizace, IČO a bankovním spojením organizace.

U nezletilých osob musí přihlášku podepsat jejich zákonný zástupce.

Zákazník odpovídá za správnost všech údajů, uvedených na přihlášce.
Do kurzu mohou být přihlášeny osoby starší 6-ti let, mladší pouze po vzájemné domluvě s vedoucím kurzu a v doprovodu zletilé osoby.
Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuálně Obchodního zákoníku a těmito všeobecnými podmínkami.

II. Cena a platební podmínky

Ceny za služby VLŠ jsou sjednány dohodou mezi VLŠ a zákazníkem, řídí se platným ceníkem, který vydává VLŠ vždy v měsíci listopadu před zahájením příslušné sezony a který je uveden na přihlášce na příslušnou sezonu.
Cena kurzu zahrnuje
o    dopravu autobusem po trase Jirkov-Chomutov-Kadaň-Klášterec nad Ohří do cílové stanice Háj u Loučné č.p. 178 (objekt VLŠ naproti hotelu NÁSTUP) s odjezdem dle JŘ autobusů zajišťovaných VLŠ, který je uveden na přihlášce na příslušnou sezonu
o    přezutí ve vytápěném objektu VLŠ
o    vlastní výcvik pořádaný vyškoleným cvičitelem na upravených svazích a převážně na vlastních lyžařských vlecích (cena za použití lyžařského vleku není zahrnuta v celkové ceně kurzu a platí se zvlášť)
o    uložení lyží v pojištěném objektu lyžárny VLŠ pouze po dobu trvání kurzu a v mezidobí mezi jednotlivými cvičebními dny
o    dopravu zpět od objektu VLŠ Háj u Loučné č.p. 178 po trase do Klášterce n. Ohří-Kadaň-Chomutov-Jirkov s odjezdem v 15.00 hod.
Cena za kurz musí být zaplacena převodním příkazem na účet VLŠ nejpozději 72 hodin (3 dny) před prvním dnem výuky. Ostatní služby poskytované VLŠ se platí v hotovosti v den poskytnutí služby.

III. Přihlášky

Elektronické přihlášky

Kompletně vyplněné přihlášky VLŠ lze odeslat prostřednitvím oficiálních www stránek lyžařské školy vždy nejpozději 3 dny před zahájením kurzu.
V případě plně vytíženého personálu VLŠ nemůže VLŠ garantovat, že takto přihlášený zákazník bude do kurzu přijat.
Rezervace kurzu je možná, ale rozhodující pro zařazení do kurzu je včasné přihlášení a zaplacení ceny kurzu.
Klient je přijat do kurzu v okamžiku potvrzení přihlášky e-mailovou zprávou, nebo telefonickým potvrzením.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:
o    reklamovat případné vady poskytnutých služeb u předsedy VLŠ při jejich zjištění, nejpozději ihned po ukončení kurzu
o    být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu ceny služeb kurzu
o    3 kalendářní dny před zahájením kurzu (den zahájení kurzu se nepočítá do těchto dnů) zrušit smlouvu na jakékoli adrese uvedené v bodě III
Zákazník má povinnost:
o    dostavit se 5 minut před odjezdem autobusu na místo odjezdu
o    být plně vyzbrojen a vystrojen pro pobyt na horách a příslušný sport
o    u lyží mít namontováno a seřízeno bezpečnostní vázání (za jeho nastavení zodpovídá zákazník sám nebo jeho zákonný zástupce), v případě, že se zákazník dostaví k výuce bez bezpečnostního vázání, bude vyloučen z výuky bez možnosti jakékoliv náhrady
o    zákazník musí mít lyže a snowboard viditelně označený jménem majitele (doporučujeme i s adresou pro případné doručení lyží a snowboardu při další nepřítomnosti zákazníka na výuce, v případě označených lyží a snowboardu bude možno po předchozí domluvě je vyzvednout u vedoucího kurzu nebo předsedy VLŠ)
o    řídit se písemnými pokyny VLŠ a ústními pokyny vedoucího kurzu a cvičitele a dodržovat stanovený program kurzu. Pokud by svým jednáním nebo chováním ohrožoval nebo narušil průběh a program kurzu, může být vyloučen z kurzu, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento zákazník uhradit veškeré náklady, vzniklé z důsledků s jeho vyloučením z kurzu
o    dostavit se na výuku kurzu v odpovídajícím zdravotním stavu
o    při zdravotním omezení nebo nemoci (např. cukrovka, epilepsie…) toto uvede do přihlášky. Za škody způsobené zatajením této skutečnosti nepřejímá VLŠ odpovědnost.

V. Stornovací podmínky

V rámci práva zákazníka zrušit smlouvu s VLŠ dle bodu IV., se zákazníkovi vrací plně zaplacená cena kurzu.Při neúčasti zákazníka v kurzu se zaplacená cena vrací pouze v případě onemocnění zákazníka, které je nutno prokázat potvrzením od lékaře.
Vyplacení ceny je podmíněno předložením příjmového pokladního dokladu VLŠ nebo výpisem z účtu s potvrzením od lékaře a bude se vyplácet vždy na místě uhrazení, případně jiným dohodnutým způsobem. Vrácena bude poměrná část ceny, tj. celková uhrazená cena dělená celkovým počtem dní kurzu a tento poměr se vynásobí počtem dní neúčasti zákazníka.
Při neuskutečnění kurzu (smluvní dopravce nepřistavil autobus, byly nepříznivé klimatické podmínky, na jejichž základě byly uzavřeny silnice vedoucí na Klínovec) bude stanoven náhradní termín výuky, a to vždy od první soboty následujícího víkendu po skončení probíhajícího kurzu. Jakákoliv jiná náhrada za neuskutečněnou výuku v kurzu je nepřípustná.V případě, že klient nevyužije tuto uvedenou náhradu, vrácení poměrné ceny zpět zákazníkovi zaniká.

VI. Změny

V případě malého zájmu tj. počet přihlášených do příslušného kurzu pod 14 přihlášených zákazníků do termínu podání přihlášek (viz bod III.) nebo nedostatečných sněhových podmínek si VLŠ vyhrazuje právo na zrušení kurzu s následným vrácením plně zaplacené ceny příslušného zrušeného kurzu.

VII. Pojištění

V ceně kurzu a ostatních služeb VLŠ není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. VLŠ však doporučuje zákazníkům uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění s některou z pojišťoven.
Zákazníci jsou pojištěni v rámci všeobecných pojišťovacích podmínek dopravce, pouze pro případy zaviněné dopravcem, po dobu přepravy veřejným dopravcem z místa odjezdu do cílové stanice a zpět.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a VLŠ.
Odesláním elektronického formuláře zákazník potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

Emil Fulier
předseda VLŠ