Informace o zpracování osobních údajů

Lyžařská a snowboardová škola Klínovec, z.s.

se sídlem Háj č.ev. 178, 431 91 Loučná pod Klínovcem, IČ: 477 92 591, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. L 1196 (dále jen Správce) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.


Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány následující osobní údaje Vaše nebo vašeho dítěte:

jméno a příjmení, e-mail, telefonní kontakt, adresa bydliště, zdravotní pojišťovna, výška postavy, váha, velikost bot („osobní údaje“)


Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy o poskytnutí služeb, mezi Vámi jako zákazníkem a Správcem, a plnění právních povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.


Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Dále příjemci těchto údajů mohou být z titulu plnění právní povinnosti např. orgány finanční správy či jiné orgány veřejné moci.


Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné Správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu smlouvy o poskytnutí služeb.


Doba zpracování

Osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu smlouvy o poskytnutí služeb, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.


Poučení subjektu údajů

Lyžařská a snowboardová škola Klínovec, z.s. informuje své zákazníky, že mají právo:

  • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  • požádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  • požádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

  • požádat, aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  • požádat, aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

  • v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.